Thánh Tượng Thiên Nhãn và Ngũ Chi Mới của Hội Đồng Chưởng Quản

Đề ngày: 2009

Những Điểm Chú Ý trong Nội Dung:

  • Năm 2009, nhân sự HĐCQ đã tạo ra 2 phiên bản mới của Thánh Tượng Thiên Nhãn.
  • Họ đã có dùng vi tính để cắt ráp, thêm bớt, và chỉnh sửa tấm Thánh Tượng của Hội Thánh thành tấm hình Thánh Tượng mới của họ.

Tải về:
Thánh Tượng Thiên Nhãn và Ngũ Chi Mới của Hội Đồng Chưởng Quản

Đọc trực tiếp: