Đạo Lịnh 01 dưới danh Hội Thánh do CSVN áp đặt

Tác giả: dưới danh Hội Thánh do CSVN áp đặt
Đề ngày: 4 tháng 2 năm Kỷ Mùi (dl. 1/3/1979)

Những Điểm Chú Ý trong Nội Dung:

  • Giải thể toàn bộ các cơ cấu tổ chức Chánh Trị Đạo từ trung ương đến địa phương: Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, Cửu Trùng Đài, Phổ Tế.
  • Không nhìn nhận các tổ chức chánh trị, hội đoàn xuất từ Cao Đài Tây Ninh.
  • Chuyển giao tài sản của Đạo qua cho Nhà Nước quản lý.
  • Tất cả Chức Sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng từ phẩm Giáo Hữu và các phẩm tương đương trở lên, hợp thành một Hội Thánh Duy Nhứt là Hội Thánh ĐĐTKPĐ.
  • Hội Thánh ĐĐTKPĐ lập MỘT CƠ QUAN HÀNH ĐẠO DUY NHỨT tại Tòa Thánh là Hội Đồng Chưởng Quản.
  • Hội Đồng Chưởng Quản quan hệ gắn bó và chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà Nước, giảng dạy giáo lý kết hợp với nội dung chính sách xã hội chủ nghĩa để giáo dục Chức Sắc và toàn Đạo.
  • Ở địa phương mỗi Thánh Thất và Điện Thờ, Hội Đồng Chưởng Quản sẽ bổ nhiệm một vị Chánh Cai Quản và một vị Phó Cai Quản.
  • Đơn giản hóa Nghi Lễ của Đạo.

Tải về:
Đạo Lịnh 01 dưới danh Hội Thánh do CSVN áp đặt

Đọc trực tiếp: